Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Kereskedelmi ügyek

     Ügykörleírás:

Ügyintézés díja: illetékmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap

Az a kereskedő, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles, az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
• Csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti jegyző jár el.
• Minden más kereskedelmi forma esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyző.

Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységre vonatkozó eljárás:
Működési engedély akkor szükséges az üzlet üzemeltetéséhez, ha ott üzletköteles, azaz kizárólag üzletben forgalmazható termékek is forgalmazásra kerülnek.
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
• a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
• az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
• állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
• fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
• növényvédő szerek és hatóanyagaik;
• nem veszélyes hulladék;
• az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A kereskedőnek az üzletköteles termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal, mellékletekkel és az illetéktörvényben meghatározott illeték lerovása mellett kell benyújtania. A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján, vagy a hiányok pótlását követően a kereskedelmi hatóság megkeresi a szakhatóságokat állásfoglalásuk elkészítése érdekében, illetve az eljárás megindításáról értesítést küld mindazoknak, akik az eljárás során ügyfélnek minősülnek. Amennyiben a kereskedő kéri, a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét kell tartani. A szakhatósági állásfoglalás(ok) megérkezését követően - hozzájárulás esetén - a hatóság határozatot hoz a működési engedély kiadásáról, kiállítja a működési engedélyt, egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a kereskedő számára.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az önkormányzat honlapján közzé teszi.

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek:
• cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
• egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás;
• az üzletcímként megjelölt helyiség használatának jogcímére vonatkozó igazolás (pl.: bérleti szerződés) a tulajdoni lap kivételével, közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve (hitelesítésre);
• képviseleti eljárás keretében írásbeli meghatalmazás;


Működési engedély az üzlet használatára jogosult személyében történt változás esetén:
Kizárólag a működési engedély jogosultjának személyében történt változás esetén (jogutódlás esetén), amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érinti, az új üzemeltető köteles a változást bejelenteni. A bejelentést a jogszabályban meghatározott adattartalommal, mellékletekkel kell benyújtani. A hiánytalanul benyújtott kérelem esetén, vagy a hiányok pótlását követően a hatóság az üzemeltető személyében történt változásról határozatot hoz, az új üzemeltető részére működési engedélyt ad ki, a változást a nyilvántartásban átvezeti. A nyilvántartásban szereplő adatokat az önkormányzat honlapján közzé teszi. A korábbi üzemeltetőnek a kiadott határozat rendelkezésének megfelelően a működési engedélyt le kell adnia.

Az ügyintézéséhez szükséges mellékletek:
• cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
• egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás;
• az üzletcímként megjelölt létesítmény használatának jogcímére vonatkozó igazolást (pl.: bérleti szerződés) a tulajdoni lap kivételével, közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
• vásárlók könyve (hitelesítésre);
• a korábbi üzemeltető nyilatkozata, hogy a működési engedélynek az új üzemeltető nevére történő módosításához hozzájárul;
• új üzemeltető nyilatkozata, hogy az üzlet továbbüzemeltetése az üzletben folytatott tevékenységet, illetve üzletköteles termékkört nem érinti;
• az üzlet nevére és címére szóló hulladékszállítási szerződés.


A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás:
A bejelentést a jogszabály által előírt tartalommal és mellékletek csatolásával, az illetéktörvényben meghatározott illeték lerovása mellett nyújthatja be a kereskedő.
A kereskedelmi hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül az Igazolás megküldésével értesíti a kereskedőt a nyilvántartásba vételről.
A hiányosan benyújtott bejelentés meg nem tett bejelentésnek, az esetlegesen így végzett szolgáltatás pedig bejelentés nélkül folytatott tevékenységnek minősül, amely jogkövetkezményeket von maga után.
Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a jogszabályban meghatározott hatóságoknak, szakhatóságoknak.
Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok, szakhatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóság az ellenőrzést követő nyolc napon belül tájékoztatja a jegyzőt.
A nyilvántartás adatai nyilvánosak, azt az önkormányzat honlapján közzé teszi.

Az ügyintézéséhez szükséges mellékletek:
• kérelem nyomtatvány;
• cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
• egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás;
• az üzletcímként megjelölt helyiség használatának jogcímére vonatkozó igazolás a tulajdoni lap kivételével (pl.: bérleti szerződés), közös tulajdon estén a tulajdonostárs, haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve (hitelesítésre);


Kereskedelmi tevékenységet érintő adatváltozás:
1. A kereskedő a működési engedély megadását követően a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmát érintő adatokban bekövetkezett változást, illetve a nyitvatartási idő változása esetén az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az ügyintézéséhez szükséges mellékletek:
• a megváltozott adat igazolására szolgáló irat (pl.: gazdasági társaság nevének, székhelyének megváltozása esetén cégbírósági végzés);

Bejelentéshez nyomtatvány:
2. A kereskedő bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A bejelentéshez mellékelni kell azon dokumentumokat, melyeket az adatváltozás érintik.

Az üzlet bezárását, a kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles a jegyzőnek bejelenteni. Az eljárás illetékmentes.


Kapcsolódó jogszabályok:
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.tv.
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény
•A kereskedelmi tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet

 

Vissza