Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Anyakönyvi ügyek

     Ügykörleírás:


Anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyek intézése:
• születés, házasság, haláleset anyakönyvezése és az anyakönyvi kivonatok kiállítása, anyakönyvi kivonatról másolat készítése, hatósági bizonyítvány kiállítása
• névváltoztatási kérelmek,
1. születési név megváltoztatása
2. házassági név módosítása
• családi jogállás rendezése születendő gyermekre
• közreműködés házasságkötésnél, ill. családi események társadalmi megünneplésénél,
• hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek
• honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek

Kapcsolódó jogszabályok:
• 2016 évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
• az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
• 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Ügyintézés díja: illetékmentes
Ügyintézés kezdeményezhető: ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával.
Ügyintézési határidő: 8 nap

Születés anyakönyvezése:
Az ügyintézés díja: illetékmentes
A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.
Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett öt napon belül jelenti be.
A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Halálozás anyakönyvezése:
Az ügyintézés díja: illetékmentes
A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
Az anyakönyvezést a hozzátartozó személyesen kezdeményezi. Az eljárás - beleértve a „Halotti anyakönyvi kivonat” első ízben történő kiállítását is - illetékmentes.
Az anyakönyvvezető az eljárás során a magyar állampolgár, vagy a magyarországi tartózkodási joggal rendelkező külföldi állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányait bevonja, (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és érvénytelenítést követően továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak. A bevont személyazonosító igazolványt a hozzátartozó külön kérésére az anyakönyvvezető érvénytelenítés után visszaadja a haláleset bejelentőjének.

Szükséges iratok:
• jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről;
• halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya;
• az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
• az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll);
• az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:
- ha az elhalt családi állapota házas/bejegyzett élettárs: az elhalt házassági anyakönyvi kivonata/bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll);
- ha az elhalt családi állapota özvegy/özvegy bejegyzett élettárs: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata/ a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll);
- ha az elhalt családi állapota elvált/ elvált bejegyzett élettárs: jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat/ a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll);


Házasságkötési szándék bejelentése:
A magyar jogszabályok alapján csak az anyakönyvvezető előtt kötött házasság lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.
Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük.

A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni.
Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 8 napon belül a jegyző engedélyezi.

A házasságkötési szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a házasulók a házasságkötési szándék bejelentésekor kapnak tájékoztatást.

Szükséges okiratok:
• a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele;
• a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya);
• házasulók születési anyakönyvi kivonata;
• a házasulandók családi állapotának igazolása céljából: elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat;
• özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat
• elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat, mely a megszűnésre vonatkozó bejegyzést tartalmazza, vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről;
• özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat kell bemutatni.

Külföldi állampolgárok esetében:
Tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.

Anyakönyvi okiratok kiállítása:
Ügyintézés díja: illetékmentes
Az anyakönyv alapján az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki. Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.
Illetékes az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető.

Szükséges okiratok:
• Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány: személyazonosító igazolvány vagy útlevél lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

Anyakönyvi kivonatokról másolat, hatósági bizonyítvány kiadása (elvesztés, megsemmisülés esetén)
Ügyintézés díja: illetékmentes
Anyakönyvi kivonatokról másolat a születés, a házasságkötés, a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőtől kérhető. Az anyakönyvi kivonatokról másolat személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján kérhető.


Születési név megváltoztatása:
Ügyintézés díja: Névváltoztatási kérelem illetéke 10.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. Ismételt névváltoztatási kérelem illetéke 50.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni
A születési név az, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. A születési név családi és utónévből áll. Születési családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két születési utónevet lehet.
Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatását a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti.
A kérelmező személyesen, lakóhelyétől függetlenül, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt nyújthat be kérelmet. Külföldön élő magyar állampolgár esetében, bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.

Szükséges okiratok:
• A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. (születési és házassági anyakönyvi kivonat)
• Amennyiben élő személy családi nevének viselését kéri az érintett személy hozzájárulása is szükséges. Elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.

Nagykorú kérelmező esetén:
Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány, vagy útlevél és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Kiskorú kérelmező esetén:
A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy – amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti – csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.


Házassági névváltoztatás:
Az ügyintézés díja: illetékmentes
Házassági névviselés szabályait a Ptk. tartalmazza, házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség egyaránt.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.
Illetékesség: eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető jogosult, de a kérelem bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

Szükséges iratok:
• A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
• Házassági anyakönyvi kivonat.
• Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
• Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.


Családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozat felvétele
Az ügyintézés díja: az eljárás illetékmentes.
Minden eset egyedi elbírálást igényel.

Hazai anyakönyvezési ügyek
Ügyintézés díja: az eljárás illetékmentes.
A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasság, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Magyarországon egy speciális anyakönyv tartalmazza a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit, az úgynevezett hazai anyakönyv. A hazai anyakönyvi ügyekben eljáró hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala (1368 Budapest, Pf. 222).
A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet lakóhelytől függetlenül bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél lehet előterjeszteni. Külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Szükséges okiratok:
• Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéről kiállított okirat hitelesített magyar nyelvű fordításban a külföldi okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályok figyelembevételével.
• Az érintett személy magyar állampolgárságának és személyazonosságának igazolására alkalmas okirat.(személyi igazolvány, útlevél, honosítási okirat)

 

Vissza