Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Sajólád Község Önkormányzat GDPR

     Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Sajólád Község Önkormányzata
Címe (hivatalos levelezési cím): 3572 Sajólád, Ady Endre utca 2.
E-mail: jegyzo@sajolad.hu
Telefonszáma: +36 46 593220
Adószáma: 15726078-2-05
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 726072
Képviselője neve: Pozbai Zoltán
Adatvédelmi tisztviselő / felelős neve: Lénártfalvi Gréta
Adatvédelmi tisztviselő / felelős elérhetősége: ph@sajolad.hu  | +36 46 593220


Adatkezelési tájékoztató

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. Ha a megkereső szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor a(z) Sajólád Község Önkormányzata ad tájékoztatást.

A tájékoztatóban felsorolt adatkezelések:


Elektronikus iratkezelés, iktatás (ASP szakrendszer)

Az adatkezelés célja: Elektronikus iratkezelés, iktatás (ASP szakrendszer)
Adatkezelés leírása: Elektronikus iratkezelés, iktatás, általános ügyintézési tevékenységek támogatása (küldemények átvétele, érkeztetés, előzményezés, iktatás, kiadmányozás, expediálás, postázás, irattározás, selejtezés, levéltárba adás, belső iratküldések, archiválás, vezetői információk, éves hatósági statisztikai jelentés) során keletkezett személyes adatok kezelése. A kezelendő adatok és a megőrzési idő függ az ügy típusától. A szakrendszerben képződött személyes adatok az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a alapján álnevesítve továbbításra kerülnek az önkormányzati adattárházba.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 25. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 114. §, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Érintett ügyfél, természetes személy
Adatok forrása: Érintett ügyfél, természetes személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Iktatott dokumentumon szereplő személyes adatok - 0 év; Iktatást végző neve - 0 év; Ügyintéző neve - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.

Adattovábbítás esetén címzettek: Magyar Államkincstár

« Vissza a felsoroláshoz

Hatósági eljárások során történő adatkezelés (közérdek, közhatalmi jogosítvány gyakorlás)

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárások során történő adatkezelés (közérdek, közhatalmi jogosítvány gyakorlás)
Adatkezelés leírása: A közfeladatot ellátó szerv közérdekből vagy közhatalom gyakorlása érdekében a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelése (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztató tartalmazza
Érintettek: Hatósági eljárásban érintettek
Adatok forrása: Ügytípustól függő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.

Adattovábbítás esetén címzettek: Részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza

« Vissza a felsoroláshoz

Hatósági eljárások során történő adatkezelés (jogi kötelezettség teljesítése)

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárások során történő adatkezelés (jogi kötelezettség teljesítése)
Adatkezelés leírása: A közfeladatot ellátó szerv jogi kötelezettségének teljesítése érdekében a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelés (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztató tartalmazza
Érintettek: Hatósági eljárásban érintettek
Adatok forrása: Ügytípustól függő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.

Adattovábbítás esetén címzettek: Részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza

« Vissza a felsoroláshoz

Hatósági eljárások során történő adatkezelés (ügyfél kérelme/hozzájárulása alapján)

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárások során történő adatkezelés (ügyfél kérelme/hozzájárulása alapján)
Adatkezelés leírása: A közfeladatot ellátó szerv az ügyfél kérelme alapján, a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelés (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztató tartalmazza
Érintettek: Hatósági eljárásban érintettek
Adatok forrása: Ügytípustól függő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.

Adattovábbítás esetén címzettek: Részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza

« Vissza a felsoroláshoz

Elektronikus ügyintézés

Az adatkezelés célja: Elektronikus ügyintézés
Adatkezelés leírása: Ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyekben az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részéről az ügy elintézéséhez szükséges adatkezelés.
Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír hitelesített üzenetküldő alkalmazás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vétele céljából.
A Portál egyéb szolgáltatásai, az ügyindítás, elektronikus űrlap beküldése, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított azonosítási szolgáltatás alkalmazásához, azonosításhoz kötöttek. Az azonosítás érdekében a Portál a KAÜ szolgáltatás oldalára irányítja át az ügyfelet, az általános szerződési feltételek a Portálon elérhetőek.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 36-37. §, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Ügyfelek, meghatalmazottak
Adatok forrása: ASP rendszert igénybe vevő önkormányzat természetes személy és jogi személy ügyfelei
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Elektronikus ügyintézéshez szükséges személyes adatok - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1389 Budapest, Pf.: 133.


« Vissza a felsoroláshoz

Adóhatósági irat hirdetményi közlése

Az adatkezelés célja: Adóhatósági irat hirdetményi közlése
Adatkezelés leírása: Adóhatósági irat hirdetményi közlése során kezelt személyes adatok.
A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a) az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,
b) a jogutód nem ismert,
c) az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat,
d) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy
e) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.
A hirdetményt az adóhatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.
Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 76. § (3) b), 77/A. §, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 26. §,
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Eljárásban érintett személy
Adatok forrása: Eljáró hatóság
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 2 év; Adóazonosító jel - 2 év; Cím, lakcím - 2 év; Adózó neve - 10 év; Adózó adóazonosító jele - 10 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1389 Budapest, Pf.: 133.
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.


« Vissza a felsoroláshoz

Átlátható szervezet tényleges tulajdonosai adatainak kezelése, átláthatósági nyilatkozat

Az adatkezelés célja: Átlátható szervezet tényleges tulajdonosai adatainak kezelése, átláthatósági nyilatkozat
Adatkezelés leírása: Átlátható szervezet tényleges tulajdonosai adatainak kezelése, átláthatósági nyilatkozat. A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, a törvényben meghatározott adatokat kezelni.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 41. § (6), 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 3. § (1) 1. pont
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Tényleges tulajdonosok
Adatok forrása: Átláthatósági nyilatkozatra kötelezett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Tényleges tulajdonosok neve - 0 év; Tényleges tulajdonosok születési helye, ideje - 0 év; Tényleges tulajdonosok anyja neve - 0 év; Nyilatkozatot tevő aláírása - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.


« Vissza a felsoroláshoz

Közérdekű és közérdekből nyilvános adatot igénylők személyes adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatot igénylők személyes adatainak kezelése
Adatkezelés leírása: A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése az igény teljesítéséhez, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó, Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából, az igény teljesítéséhez, az igénynek a meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges mértékben és ideig.
Közérdekű adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
Közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 28. §, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatigénylés nem lehetséges.
Érintettek: Adatigénylő, adatigényléssel érintett
Adatok forrása: Adatigénylő természetes személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Adatigénylő neve - 1 év; Adatigénylő elérhetőségi adata (lakcím, értesítési cím vagy e-mail cím) - 1 év; Adatigénylő aláírása - 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.


« Vissza a felsoroláshoz

Panasz és a közérdekű bejelentés

Az adatkezelés célja: Panasz és a közérdekű bejelentés
Adatkezelés leírása: Panaszok és a közérdekű bejelentések kezelése, rögzítés, elbírálást megalapozó vizsgálat, elbírálás, a szükséges intézkedések megtétele céljából.
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.” A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
Szóban vagy személyesen tett bejelentés esetén bejelentő kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, írásban tett bejelentés esetén a bejelentő zárt adatkezelési igényét vélelmezni kell. Zárt adatkezelés esetén iratbetekintési jog a bejelentő személyes adatainak felismerhetetlenné tétele mellett engedélyezhető.
A bejelentő a bejelentésébe és a részére küldött tájékoztatásokba tekinthet be.
Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 1-12. §, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Panaszos, bejelentő, bejelentésben érintett személy
Adatok forrása: Panaszos, bejelentő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 2 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok - 2 év; Bejelentésében foglalt további személyes adatok - 2 év; Aláírás (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével) - 2 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.

Adattovábbítás esetén címzettek: Panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (2013. évi CLXV. törvény 1. § (5), 3. § (3))

« Vissza a felsoroláshoz

Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés
Adatkezelés leírása: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából adatkezelő elérhetőségein, e-mailben vagy a weboldal kapcsolati űrlapon megadott, érdeklődő által elküldött üzenetek kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak.
Adattárolás ideje a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek hiányában az ügyintézés lezárulását követő 1 hónapig. Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben további intézkedéseket igényel a folyamat, az adatok az érintett adatkezelésekhez kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Érdeklődő elektronikusan nem tudja eljuttatni üzenetét.
Érintettek: Kapcsolatfelvételt kezdeményező személy (érdeklődő)
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érdeklődő neve - Visszavonásig vagy 1 hónap; Érdeklődő kapcsolattartásra megadott elérhetőségi adatai - Visszavonásig vagy 1 hónap; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 1 hónap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Levelezőrendszer üzemeltető  


« Vissza a felsoroláshoz

Árajánlat készítése

Az adatkezelés célja: Árajánlat készítése
Adatkezelés leírása: Árajánlat készítéséhez, árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartási adatainak, egyéb opcionálisan megadott adatoknak a kezelése az ajánlatkérő azonosítása, kapcsolattartás (pl. adatpontosítás, helyszíni felmérés, időpont egyeztetés) céljából.
Adatkezelés időtartama: ha a szerződés nem jön létre, akkor egyedileg meghatározva az ajánlat érvényességéig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig, maximum 1 évig.
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatot elfogadja, akkor adatkezelő az adatokat egyéb adatkezelés során kezeli tovább.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 6:63. §-6:68. §
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Árajánlat nem készíthető
Érintettek: Ajánlatkérő, természetes személy kapcsolattartója
Adatok forrása: Ajánlatkérő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Ajánlatkérő neve - 1 év; Ajánlatkérő címe - 1 év; Ajánlatkérő kapcsolattartásra megadott elérhetőségi adatai - 1 év; Ajánlatkérő által megadott egyéb személyes adatok - 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Levelezőrendszer üzemeltető  


« Vissza a felsoroláshoz

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, vevő/szállító természetes személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja: Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, vevő/szállító természetes személyek adatkezelése
Adatkezelés leírása: A vevőként, szállítóként üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatainak kezelése az adatkezelő részére előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (pénzügyi teljesítés, számlázás, könyvelés, adózás) és dokumentálása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése nem valósul meg.
Érintettek: Vevő, szállító természetes személy adatok
Adatok forrása: Vevő, szállító
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Termék beszerzőjének/szolgáltatás igénybe vevőjének neve, címe, adószáma - 8 év; Termék értékesítőjének/szolgáltatás nyújtójának neve, címe, adószáma - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.


« Vissza a felsoroláshoz

Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, jogviszonyban álló személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, jogviszonyban álló személyek adatkezelése
Adatkezelés leírása: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, adatkezelővel jogviszonyban álló személyek személyes adatainak kezelése (beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett dokumentumok, részvételi jelentkezés, árajánlat, alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásának dokumentumai, szerződés, pályázati dokumentáció, projekt menedzsment, pályázati elszámolás, támogatási források igénybevételéhez, felhasználásához kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek teljesítése, a támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció ellenőrzések során való bemutatása, projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás).
Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó programjaihoz benyújtott támogatási kérelmeihez köthető személyes adatok megőrzési ideje 2027.12.31., vagy ha a szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a szerződés megszűnésének dátuma.
Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot - ha jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt nem ír elő - a beszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.
A 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) b) pontja szerinti beszerzés során az ajánlatkérő jogosult a bűnügyi személyes adatok kezelésére.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány nem gyakorolható.
Érintettek: Pályázó képviselője, kapcsolattartói, projektkezelői, a projektben részt vevő további személyek, ajánlattevők, alvállalkozók
Adatok forrása: Pályázat érintettjei vagy szerződéses partnerei
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok - 5 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok - 5 év; Beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett további személyes adatok - 5 év; Bűnügyi személyes adatok kezelése (2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) b) pontja szerinti beszerzés során) - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.

Adattovábbítás esetén címzettek: Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, projektmenedzserek), Támogatáskezelő szerv

« Vissza a felsoroláshoz

GDPR rendelettel összefüggő ügyfél adatkezelés

Az adatkezelés célja: GDPR rendelettel összefüggő ügyfél adatkezelés
Adatkezelés leírása: Adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi előírások teljesítése, megfelelőség igazolása GDPReg adatkezelési nyilvántartó szoftver támogatással. Adatvédelmi incidensek, érintetti igények nyilvántartása, kezelése, dokumentálása, az átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlása céljából.
Adatkezelés ideje a természetes személyhez rendelt egyedi adatkezelések idejétől függ, annak lejártáig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 30. cikk, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 25/E-25/F. §
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudja teljesíteni jogi kötelezettségét (bekövetkezhet a személyes adatok jogtalan tárolása és kezelése, valamint hatósági elmarasztalások).
Érintettek: Adatkezelő, adatfeldolgozó természetes személy ügyfelei, személyes adatkezelésben érintettek
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmet benyújtó érintett azonosító adatai - 0 év; Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, eredménye - 0 év; Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
GDPReg Kft. 3715 Gesztely, Sport u. 15.


« Vissza a felsoroláshoz

Elektronikus beléptető rendszer

Az adatkezelés célja: Elektronikus beléptető rendszer
Adatkezelés leírása: Közfeladatot ellátó szervek védett, belépési jogosultsággal rendelkezők számára elérhető területén elektronikus beléptetőrendszer működtetéséhez, működtetése során keletkezett személyes adatok kezelése, fizikai beléptetést ellenőrző rendszer működtetéséhez szükséges belépőkártya kiosztásához kapcsolódó nyilvántartás, a védett helyiségekbe történt látogatói belépésekről szóló információk megőrzése.
Adatkezelő meghatározta és proximity kártyás beléptetővel védi azokat a be- és kilépési pontokat, melyeken a belépés csak belépési jogosultsággal rendelkezők számára, vagy csak felügyelet és kíséret mellett lehetséges. Elektronikus beléptető rendszer célja az alkalmi belépési jogosultsággal rendelkezők épületen belüli mozgásainak nyilvántartása, a jogosulatlan belépés megakadályozása, biztonsági esemény esetén a látogatói belépésekről szóló információk átvizsgálása, jogsértések felderítésének elősegítése.
Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke: Az állami és önkormányzati szervek esetén a nemzet érdekében kiemelten fontos, törvényi és társadalmi elvárás is a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága. Adatkezelőnek ellenőrizni kell egyes elektronikus információs rendszerek esetén a rendszereknek helyt adó létesítményekbe történt fizikai hozzáféréseket annak érdekében, hogy észlelje a fizikai biztonsági eseményt és reagáljon arra, át kell vizsgálnia a fizikai hozzáférésekről készült naplókat, ha a rendelkezésre álló információk jogosulatlan fizikai hozzáférésre utalnak.
A vendégkártya átvételéhez szükséges adatokat, a belépésre jogosultaknak az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatait és az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés időpontja), azok megőrzési idejét - vonatkozó jogszabály hiányában - Adatkezelő egyedileg határozta meg.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 32. §, 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, állami és önkormányzati szervek esetén: 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról, 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelés nélkül a nyilvános területeken kívüli védett zónába a belépés nem történhet meg. Ügyintézésre egyéb módon (elektronikus úton vagy telefonon) kerülhet sor.
Érintettek: Védett területre belépő természetes személyek, ügyfelek, látogatók, egyéb személyek
Adatok forrása: Védett területre belépő természetes személyek
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatok, név - 1 hónap; Beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatok: belépés/kilépés időpontja - 1 hónap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adattovábbítás esetén címzettek: Bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, megkeresés vagy adatkérés alapján: jogosult hatóság

« Vissza a felsoroláshoz

Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés adott állás betöltésére

Az adatkezelés célja: Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés adott állás betöltésére
Adatkezelés leírása: Álláspályázatok, önéletrajzok kezelése, az álláskeresők nyilvántartása, az álláskeresők és álláspályázatot, önéletrajzot benyújtók személyre szabott értesítése, személyes interjúk szervezése adott állás betöltéséig.
Az önkéntesen benyújtott önéletrajzok esetenként tartalmazhatnak az adott állás betöltéséhez nem szükséges adatokat is.
A cél megvalósulását követően, az állás betöltésekor vagy a pályázatot benyújtó visszalépésekor a beérkezett önéletrajzok, feljegyzések, dokumentumok (az adatokból levont, az érintettre vonatkozó következtetés, a pályázóról készült feljegyzés is) törlésre/megsemmisítésre kerülnek.
A felvételi eljárás folyamata során - kizárólag ebből az adatkezelési célból - munkáltató megtekintheti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, nyilvános információit.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelés, valamennyi adatra vonatkozóan. Adatszolgáltatás elmaradása befolyásolhatja az érintett értesítését, illetve az Adatkezelő döntését az állás betöltésével kapcsolatban.
Érintettek: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó
Adatok forrása: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; Megadott telefonszám/email cím/levelezési cím kapcsolattartáshoz, értesítéshez - Visszavonásig vagy 0 év; Önéletrajzban megadott készségekre, kompetenciákra, nyelvtudásra vonatkozó, pozíció ellátáshoz szükséges, egyéb, pl. korábbi munkahelyi tapasztalatra vonatkozó információ - Visszavonásig vagy 0 év; Pályázóról készült feljegyzés - Visszavonásig vagy 0 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Levelezőrendszer üzemeltető  


« Vissza a felsoroláshoz

Ügyfél/látogatói belépések nyilvántartása állami és önkormányzati szervek esetén

Az adatkezelés célja: Ügyfél/látogatói belépések nyilvántartása állami és önkormányzati szervek esetén
Adatkezelés leírása: Állami és önkormányzati szervek esetén az elektronikus információs rendszereknek helyt adó létesítményekbe, helyiségekbe történt ügyfél/látogatói belépésekről szóló információk megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése, a belépő személyek adatainak kezelése, biztonsági esemény esetén a látogatói belépésekről szóló információk átvizsgálása, jogsértések felderítésének elősegítése.
Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke: Az állami és önkormányzati szervek esetén a nemzet érdekében kiemelten fontos, törvényi és társadalmi elvárás is a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága.
Adatkezelőnek ellenőrizni kell egyes elektronikus információs rendszerek esetén a rendszereknek helyt adó létesítményekbe történt fizikai hozzáféréseket annak érdekében, hogy észlelje a fizikai biztonsági eseményt és reagáljon arra, át kell vizsgálnia a fizikai hozzáférésekről készült naplókat, ha a rendelkezésre álló információk jogosulatlan fizikai hozzáférésre utalnak.
Az ügyfél/látogatói belépések nyilvántartásának megőrzési idejét - vonatkozó jogszabály hiányában - Adatkezelő egyedileg határozta meg.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról, 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az elektronikus információs rendszereknek helyt adó létesítményekbe, helyiségekbe a belépés nem történhet meg, ügyintézésre egyéb módon (elektronikus úton vagy telefonon) kerülhet sor.
Érintettek: Belépő ügyfél, látogató
Adatok forrása: Belépő ügyfél, látogató
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Belépő neve - 1 hónap; Belépő aláírása (Adatkezelő döntése esetén) - 1 hónap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés, folyamatos pályáztatás

Az adatkezelés célja: Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés, folyamatos pályáztatás
Adatkezelés leírása: Álláspályázatok, önéletrajzok kezelése, az álláskeresők nyilvántartása, az álláskeresők és álláspályázatot, önéletrajzot benyújtók személyre szabott értesítése, személyes interjúk folyamatos szervezése. Az önkéntesen benyújtott önéletrajzok esetenként tartalmazhatnak az adott állás betöltéséhez nem szükséges adatokat is. Adatkezelés időtartamát Adatkezelő határozza meg, arról tájékoztatást ad (ellenkező tájékoztatás hiányában a benyújtástól számított 1 év). Adatkezelés időtartamának lejártakor, a cél megvalósulását követően (ha az állás betöltése nem szükséges, az önéletrajzot benyújtóval az adott jogviszony létrejön), vagy a benyújtó visszalép, visszavonja hozzájárulását, a beérkezett önéletrajzok, feljegyzések, dokumentumok (az adatokból levont, az érintettre vonatkozó következtetés, a pályázóról készült feljegyzés is) törlésre/megsemmisítésre kerülnek.
A felvételi eljárás folyamata során munkáltató megtekintheti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, nyilvános információit.
Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelés, valamennyi adatra vonatkozóan. Adatszolgáltatás elmaradása befolyásolhatja az érintett értesítését, illetve az Adatkezelő döntését az állás betöltésével kapcsolatban.
Érintettek: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó
Adatok forrása: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 1 év; Megadott telefonszám/e-mail, cím/levelezési cím kapcsolattartáshoz, értesítéshez - Visszavonásig vagy 1 év; Önéletrajzban megadott készségekre, kompetenciákra, nyelvtudásra vonatkozó, pozíció ellátáshoz szükséges, egyéb, pl. korábbi munkahelyi tapasztalatra vonatkozó információ - Visszavonásig vagy 1 év; Pályázóról készült feljegyzés - Visszavonásig vagy 1 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Levelezőrendszer üzemeltető  


« Vissza a felsoroláshoz

Alvállalkozók, szállítók minősítése, nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Alvállalkozók, szállítók minősítése, nyilvántartása
Adatkezelés leírása: Szállítói minősítés, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a szerződött alvállalkozó, szállító természetes személyek adatait. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 46. §, 138. § (3), 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Alvállalkozók, szállítók
Adatok forrása: Üzleti partner
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Alvállalkozók, szállítók neve - 5 év; Alvállalkozók, szállítók címe - 5 év; Alvállalkozók, szállítók elérhetősége - 5 év; Képviselő/kapcsolattartó neve, címe, elérhetősége - 5 év; Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Statisztikai célú cookie

Az adatkezelés célja: Statisztikai célú cookie
Adatkezelés leírása: Teljesítményt biztosító cookie, weboldal látogatókról információk gyűjtése, statisztikák készítése (analitika, követő). Statisztikai jellegű adatgyűjtés a weboldal látogatók keresési szokásairól, technikai információkról (pl. IP cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal). Google analytics használati statisztika (a weboldal első látogatása/cookie elfogadást követően, további információ: http://www.google.com/intl/hu/policies/).
Adatkezelés ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, böngésző beállítással történő cookie letiltásáig. Az érintett a weboldal beállításoktól függően megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) az alábbi plugin letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.
A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze. Az adatkezelés időtartama egyedi, üzemeltető által beállított.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. § (4) - (6)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Weboldal bizonyos funkcióinak korlátozott működése. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
Érintettek: Honlap látogatók
Adatok forrása: Szolgáltató webszervere
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Egyedileg meghatározott adat(ok), pl. az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusa és más információk - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.

Adattovábbítás esetén címzettek: Honlap üzemeltető által igénybe vett külső szolgáltatásoktól függő, pl. Google

« Vissza a felsoroláshoz

Veszélyhelyzetben alkalmazandó adatkezelések

Az adatkezelés célja: Veszélyhelyzetben alkalmazandó adatkezelések
Adatkezelés leírása: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető veszélyhelyzet során az önkormányzatra átruházott feladatok teljesítése, az állampolgárok életének, egészségének, vagyonának megóvása érdekében elrendelt teendőkkel és intézkedésekkel kapcsolatban (pl. ellátásról való gondoskodás, étkeztetés). Az adatgyűjtés a veszélyhelyzet, rendkívüli intézkedések megszűnéséig tart. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 44-46.§, a veszélyhelyzet kihirdetésekor meghozott hatályos jogszabályok, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról  
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekből, közhatalom gyakorlásához szükséges adatkezelés.
Érintettek: Veszélyhelyzetben érintett személy
Adatok forrása: Nyilvántartás, érintett személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett személy személyazonosságának megállapításához szükséges adatok - 10 év; Adatkezelés céljához szükséges, egészségügyi állapotra vonatkozó adatok - 10 év; Adatkezelés céljához szükséges egyéb adatok - 10 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.

Adattovábbítás esetén címzettek: Különleges jogrend alapján meghatározott előírt intézkedések kivitelezésében részt vevő társszervek

« Vissza a felsoroláshoz

Telefonbeszélgetések rögzítése

Az adatkezelés célja: Telefonbeszélgetések rögzítése
Adatkezelés leírása: Kimenő és/vagy bejövő telefonhívások, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangrögzítése az ügyfél és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság céljából, jogos érdek alapján közhatalmi feladatok ellátása miatt.
A hangfelvételen az ügyintézés során szükséges, illetve az ügyfél által megadott további személyes adatok is rögzítésre kerülnek.
Adatkezelő az érintettek magánszférájának arányos korlátozása érdekében elvégezte az érdekmérlegelési tesztet. A szemben álló érdekek és egyéb szempontok mérlegelése alapján az adatkezelés idejét 15 napban határozza meg.
A rögzített felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 15 nap elteltével megsemmisíti, illetve törli az Adatkezelő.
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt vagy más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják, az érintett vagy akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény érinti, kéri, hogy a felvétel ne kerüljön törlésre.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekből vagy közhatalom gyakorlásához szükséges adatkezelés. Adatkezelés elmaradása esetén a telefonon történő ügyintézés nem lehetséges.
Érintettek: Telefonhívást fogadó vagy kezdeményező ügyfelek, ügyintéző
Adatok forrása: Ügyfél, ügyintéző
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Telefonbeszélgetés hanganyaga - 15 nap; Telefonbeszélgetés hanganyagában elhangzó különleges adat - 15 nap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Koronavírus (Covid-19) járvány miatt alkalmazott testhőmérséklet-mérés

Az adatkezelés célja: Koronavírus (Covid-19) járvány miatt alkalmazott testhőmérséklet-mérés
Adatkezelés leírása: A koronavírus (Covid-19) járvány miatt alkalmazott testhőmérséklet-mérés, diagnosztikai eszközökkel, digitális és/vagy analóg lázmérőkkel végzett manuális vagy automatizált testhőmérséklet ellenőrzés a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megakadályozása céljából. A belépési jogosultság megállapítása a mért testhőmérséklet alapján.
A mérésre az adatkezelő tulajdonában, használatában álló területére, épületeibe történő beléptetés során kerül sor a NAIH ajánlásának megfelelően, valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjed, az a testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében történő azonosításához nem kötött, és nem történik a mérés során adatrögzítés, tárolás, adattovábbítás.
A mérés során a 37,8 °C testhőmérsékletet meghaladó személyek nem léphetnek be az adatkezelő által felügyelt területre, kivétel az előző mérést követően 15 perc múlva végrehajtott mérés megfelelő eredménye, vagy orvos által kiállított dokumentum alapján (annak igazolására, hogy az érintett személy a magasabb testhőmérséklet ellenére jogosult közösségbe menni).
Az adatkezelés a megtekintés idejéig történik.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 74-74/B. §, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről, 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekből vagy közhatalom gyakorlásához szükséges adatkezelés.
Érintettek: Megjelölt területre belépő személyek
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett testhőmérséklete - 0 nap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adattovábbítás esetén címzettek: Nem kerül sor adattovábbításra

« Vissza a felsoroláshoz

Települési térfigyelő kamerarendszer (önkormányzat közterület-felügyeletet vagy közterület-felügyelőt nem működtet)

Az adatkezelés célja: Települési térfigyelő kamerarendszer (önkormányzat közterület-felügyeletet vagy közterület-felügyelőt nem működtet)
Adatkezelés leírása: A térfigyelő rendszer üzemeltetés célja a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott célok közül különösen a település közbiztonságának növelése, a jogellenes köztéri magatartások megelőzése és felderítésük elősegítése, a közterületi rendre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, az önkormányzati vagyon védelme. A képrögzítő eszközön a megfigyelt területre belépők képmása, tevékenysége mint személyes adatnak is minősülő felvételek kerülnek rögzítésre, tárolásra. A felvételen beazonosítható természetes személyek jelenhetnek meg, különböző mozgást, magatartást megvalósítva, amelyből közvetett vagy közvetlen következtetések is levonhatóak. Amennyiben a kamerarendszer által rögzített adatok felhasználásra kerülnek, akkor személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is mint az érintettre vonatkozó következtetés. A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 nap elteltével törlésre kerül. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az adatkezelés részleteit, az egyes kamerák elhelyezését, látószögét külön szabályzat (Közterületi térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi szabályzat) tartalmazza. A képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatok, a kamerák pontos helyszíne, elhelyezése a település honlapján is közzé van téve.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 5. § (1) bek. a) pont - azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli, ill. a település közterületei biztonságának és jogszerű használatának biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 17. pont, 17. §, 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 1. §, 7. § (3) bek., 8. § (1) bek.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekből vagy közhatalom gyakorlásához szükséges adatkezelés. Közbiztonsági, bűnmegelőzési cél nem teljesül.
Érintettek: Közterületi kamerák látóterében megjelenő személy
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett képmása, mozgása, ehhez köthető azonosító adatok, rendszám - 30 nap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adattovábbítás esetén címzettek: A közterületi kamerák által készített kép és videofelvételek a Kftv. 7.§ (6) bekezdésében foglalt felhasználási célokból a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv részére, illetve a Kftv. 7. § (6a) bekezdésében meghatározott célból a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a közigazgatási hatósági eljárást lefolytató szerv részére kerülhetnek továbbításra. A felvételek továbbításáról az adatkezelő nyilvántartást vezet.
További adatkezelő(k):

NévSzékhely
Polgármesteri Hivatal / Közös Önkormányzati Hivatal  

« Vissza a felsoroláshoz

Iratkezelés, iktatás

Az adatkezelés célja: Iratkezelés, iktatás
Adatkezelés leírása: Iratkezelés, iktatás, általános ügyintézési tevékenységek támogatása (küldemények átvétele, érkeztetés, felbontás, szignálás, előzményezés, iktatás, kiadmányozás, expediálás, postázás, irattározás, selejtezés, levéltárba adás, belső iratküldések, archiválás, vezetői információk, éves hatósági statisztikai jelentés, stb.).
A közfeladatot ellátó szerv köteles a hozzá érkezett és az általa készített, a szerv működése vagy feladatköre szempontjából érdemi adatot tartalmazó iratokat az érkezés, illetve a keletkezés időpontjában nyilvántartásba venni, a nyilvántartást a vonatkozó jogszabályok szerint vezetni, a köziratokról vezetett nyilvántartásban metaadatként rögzíteni az irat beazonosításához szükséges adatokat - ideértve az irat beküldőjének vagy címzettjének nevét, címét, elérhetőségét -, valamint az irat tárgyának meghatározásához elengedhetetlen személyes adatokat. A kezelendő adatok és a megőrzési idő függ az ügy típusától.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 9. §, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, Iratkezelési szabályzat
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Érintett ügyfél, természetes személy
Adatok forrása: Érintett ügyfél, természetes személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Iktatott dokumentumon szereplő személyes adatok (pl. név, cím, elérhetőség) - 0 év; Iktatást végző neve - 0 év; Ügyintéző neve - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Technikailag elengedhetetlenül szükséges cookie

Az adatkezelés célja: Technikailag elengedhetetlenül szükséges cookie
Adatkezelés leírása: A honlap megfelelő működésének biztosítása, a szolgáltatás nyújtása céljából a technikailag elengedhetetlen cookie kezelése. Szükséges, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, pl. a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását a látogatás során.
A munkamenet cookie esetén az adatkezelés időtartama a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, ill. a böngésző bezárásával a cookie automatikusan törlődik a kiszolgáló szerverről a szerveren meghatározott időtartam lejártával. Egyéb cookie esetén a tárolási időtartam egyedileg van meghatározva.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. § (3),2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 5. §
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány nem gyakorolható
Érintettek: Honlap látogató
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Egyedileg meghatározott adat(ok), pl. az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer, böngésző típusa és más információk - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Honlap/webfelület üzemeltető  
Tárhelyszolgáltató  

Adattovábbítás esetén címzettek: Honlap üzemeltető által igénybe vett külső szolgáltatásoktól függő

« Vissza a felsoroláshoz

Pályázat teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: Pályázat teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés leírása: Adatkezelő a pályázat megvalósulása céljából és a teljesítéséhez szükséges dokumentációkban az abban érintettek személyes adatait kezeli. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közfeladat vagy közhatalmi gyakorlás nem valósul meg.
Érintettek: Pályázatban érintett személy
Adatok forrása: Nyilvántartás szerint, érintett személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett neve - 5 év; Érintett lakcíme - 5 év; Pályázatban megjelölt egyéb személyes adat - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.

Adattovábbítás esetén címzettek: Pályázatot kiíró szerv

« Vissza a felsoroláshoz

Támogatás megállapításához, ellenőrzéséhez KKSZB rendszerből adatok lekérdezése

Az adatkezelés célja: Támogatás megállapításához, ellenőrzéséhez KKSZB rendszerből adatok lekérdezése
Adatkezelés leírása: Az önkormányzati adóhatóság által támogatás megállapítása és ellenőrzése céljából történő adatok lekérése. A szolgáltatásban egy kiválasztott időpontra, az érintett négy természetes azonosítójának vagy TAJ számának megadásával lehet keresést indítani, amely tartalmazza az érintett ellátott nyugdíjfolyósítási adatait. A további adatkezelés a lekérdezés alapjául szolgáló ügytípustól függően történik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 96. §. (3) b) bek., 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 64. §, 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 150. §
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Ügyfél, természetes személy
Adatok forrása: KKSZB rendszer
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Ügyfél neve - 0 év; Ügyfél anyja neve - 0 év; Ügyfél születési helye, ideje - 0 év; Ügyfél Társadalombiztosítási Azonosító Jele - 0 év; Ügyfél rokkantsági fokára, egészségkárosodás, illetve egészségi állapot mértékére, rehabilitálhatóságára és egészségi állapotára vonatkozó adatok - 0 év; Ügyfél képviseletére (gyám, gondnok) vonatkozó adatok - 0 év; Megállapított és folyósított ellátásra vonatkozó adatok - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.


« Vissza a felsoroláshoz

Gyermekvédelmi ellátás megállapításához KKSZB rendszerből történő lekérdezés

Az adatkezelés célja: Gyermekvédelmi ellátás megállapításához KKSZB rendszerből történő lekérdezés
Adatkezelés leírása: A települési önkormányzat jegyzője, mint gyámhatóság a Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB) rendszerből pénzbeli és természetbeni szociális és a gyermekvédelmi ellátások megállapítása céljából adatok lekérdezésére jogosult. A szolgáltatásban egy kiválasztott időpontra, az érintett négy természetes azonosítójának vagy TAJ számának megadásával lehet keresést indítani, amely tartalmazza az érintett ellátott nyugdíjfolyósítási adatait. A további adatkezelés a lekérdezés alapjául szolgáló ügytípustól függően történik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 96. § (9) bek., 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 64. §, 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 150. §
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Ügyfél, természetes személy
Adatok forrása: KKSZB rendszer
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett neve - 0 év; Érintett anyja neve - 0 év; Érintett születési helye, ideje - 0 év; Érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jele - 0 év; Érintett képviseletére (gyám, gondnok) vonatkozó adatok - 0 év; Megállapított és folyósított ellátásra vonatkozó adatok - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.


« Vissza a felsoroláshoz

Adókötelezettség ellenőrzéséhez KKSZB rendszerből lekérdezés

Az adatkezelés célja: Adókötelezettség ellenőrzéséhez KKSZB rendszerből lekérdezés
Adatkezelés leírása: A Magyar Államkincstár NYUFIG nyilvántartásból az önkormányzati adóhatóság által egyedi adatok igénylése céljából, adó-végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében kezelt személyes adatok. A szolgáltatásban egy kiválasztott időpontra, az érintett négy természetes azonosítójának vagy TAJ számának megadásával lehet keresést indítani, amely tartalmazza az érintett ellátott nyugdíjfolyósítási adatait. A további adatkezelés a lekérdezés alapjául szolgáló ügytípustól függően történik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 96. § (3) b) pont., 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 64. §, 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 150. §
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Ügyfél, természetes személy
Adatok forrása: KKSZB rendszer
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Ügyfél neve - 0 év; Ügyfél anyja neve - 0 év; Ügyfél születési helye, ideje - 0 év; Ügyfél TAJ száma - 0 év; Ügyfél megállapított és folyósított ellátására vonatkozó adatok - 0 év; Érintett személy rokkantsági fokára, egészségkárosodás, illetve egészségi állapot mértékére, rehabilitálhatóságára és egészségügyi állapotára vonatkozó adatok - 0 év; Ügyfél képviseletére vonatkozó adatok - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

NévSzékhely
Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.


« Vissza a felsoroláshoz


Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult hozzáférést kapni Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz és különösen az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés céljai;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó, GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt, indokolatlan késedelem nélkül - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A fentieken túl az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén is jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett tiltakozása esetén az adatok törlendők;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő az érintett erre vonatkozó kérésére sem törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

 • amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi adatainak törlését, és ehelyett kéri azok korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha a fentiek alapján az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatok kezelésének jogalapja közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásán, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Az érintett tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult arra is, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná. Az érintett adathordozhatósághoz való joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Általános szabályok

Kérjük, hogy jelen tájékoztatóban foglalt érintetti jogokat Adatkezelő fent megadott elérhetőségein gyakorolja.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a pert a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszék előtt, vagy Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu
Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

Települési térfigyelő kamerarendszer (közterület-felügyeleti intézmény, önálló költségvetési szerv)

Az adatkezelés célja: Települési térfigyelő kamerarendszer (közterület-felügyeleti intézmény, önálló költségvetési szerv)
Adatkezelés leírása: A térfigyelő rendszer üzemeltetés célja a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott célok közül különösen a település közbiztonságának növelése, a jogellenes köztéri magatartások megelőzése és felderítésük elősegítése, a közterületi rendre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, az önkormányzati vagyon védelme. A képrögzítő eszközön a megfigyelt területre belépők képmása, tevékenysége mint személyes adatnak is minősülő felvételek kerülnek rögzítésre, tárolásra. A felvételen beazonosítható természetes személyek jelenhetnek meg, különböző mozgást, magatartást megvalósítva, amelyből közvetett vagy közvetlen következtetések is levonhatóak. Amennyiben a kamerarendszer által rögzített adatok felhasználásra kerülnek, akkor személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is mint az érintettre vonatkozó következtetés. A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 nap elteltével törlésre kerül. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az adatkezelés részleteit, az egyes kamerák elhelyezését, látószögét külön szabályzat (Közterületi térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi szabályzat) tartalmazza. A képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatok, a kamerák pontos helyszíne, elhelyezése a település honlapján is közzé van téve.
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 5. § a), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 17. pont, 17. §, 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 1. §, 7. § (3)
Vonatkozó jogszabály(ok): Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 5. § (1) bek. a) pont - azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli, ill. a település közterületei biztonságának és jogszerű használatának biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 17. pont, 17. §, 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 1. §, 7. § (3) bek.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekből vagy közhatalom gyakorlásához szükséges adatkezelés. Közbiztonsági, bűnmegelőzési cél nem teljesül.
Érintettek: Közterületi kamerák látóterében megjelenő személyek
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett képmása, mozgása, ehhez köthető azonosító adatok, rendszám - 30 nap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adattovábbítás esetén címzettek: A közterületi kamerák által készített kép és videofelvételek a Kftv. 7.§ (6) bekezdésében foglalt felhasználási célokból a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv részére, illetve a Kftv. 7. § (6a) bekezdésében meghatározott célból a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a közigazgatási hatósági eljárást lefolytató szerv részére kerülhetnek továbbításra. A felvételek továbbításáról az adatkezelő nyilvántartást vezet.
További adatkezelő(k):

NévSzékhely
Közterület-felügyelet  

« Vissza a felsoroláshoz


Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos érintetti jogok
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

Részleteket a Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos adatvédelmi szabályzat tartalmaz

Előzetes tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő által kezelt, személyes adatai vonatkozásában az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi tényekről: az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége; az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége; az adatkezelés célja; az adatkezelés jogalapja; a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama; az adattovábbítás címzettjei; a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásai; az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítésének módja.

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, így különösen: az adatkezelést maga az adatkezelő, illetve megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó végzi-e, a kezelt személyes adatok forrását, az adatkezelés célját és jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait, az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését, profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére Adatkezelő vagy megbízásából adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat Adatkezelő haladéktalanul pontosítsa, helyesbítse, illetőleg, ha az adatkezelés céljával összeegyeztethető, kiegészítse akkor, ha a kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.

Adatkezelő mentesül a fenti kötelezettség alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Törléshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérelmére, valamint az Infotv. 20. §-a szerint, az alább meghatározott esetekben törli az érintett személyes adatait. Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy a személyes adatainak törlését kérelmezi (kivéve, ha az adatkezelést törvény vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból rendeli el, illetve az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, különleges adat esetén ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli), az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vagy a Bíróság rendelte el, továbbá az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Adatkezelő köteles az érintett kérelmére vagy az Infotv. 19. §-ában meghatározott esetekben az érintett személyes adatai kezelésének korlátozására. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal Adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Kizárólag automatizált adatkezelésen - így különösen profilalkotáson - alapuló, az érintett személyére vagy jogos érdekeire hátrányos vagy az érintettet jelentős mértékben érintő jogkövetkezményekkel járó döntés meghozatalára kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa kifejezetten lehetővé teszi és az nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az érintettet - kérelmére - tájékoztatja a döntéshozatali mechanizmus során alkalmazott módszerről és szempontokról, érintett kérelmére a döntés eredményét emberi közreműködés alkalmazásával felülvizsgálja, valamint arra - törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának eltérő rendelkezése hiányában - nem különleges adatok felhasználásával kerül sor.

Általános szabályok

Kérjük, hogy jelen tájékoztatóban foglalt érintetti jogokat Adatkezelő fent megadott elérhetőségein gyakorolja.

Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Ha az érintett kérelmét Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására Adatkezelő elutasítja, vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza vagy megtagadja, Adatkezelő az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja az annak tényéről, jogi és ténybeli indokairól, valamint az érintettet megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó, továbbá a hozzáféréshez való jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

Adatkezelő az elutasítás, megtagadás vagy korlátozás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól szóló tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan késleletheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy mellőzheti, ha ezen adatkezelői intézkedés elengedhetetlenül szükséges az alább meghatározott valamely érdek biztosításához:

 • Adatkezelő által vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások - így különösen a büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásának,
 • a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,
 • a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának,
 • a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,
 • az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy
 • harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

 

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett a folyó évben jogai érvényesítése iránt azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújtott be, és e kérelem alapján Adatkezelő jogszerűen mellőzi a kezelt személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását, Adatkezelő az érintett jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségek megtérítését követelheti az érintettől.

Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintetti jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos, Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosításának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti, amennyiben annak törvényes feltételei fennállnak.

Ha Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.huA tájékoztató utolsó módosításának ideje: 2022.05.10

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg Adatnyilvántartó szoftverrel © készült
A GDPReg szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.
A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk.

A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek. Adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg).
Vissza