Polgármesteri köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sajólád honlapján! Pozbai Zoltán vagyok, a község polgármestere 2010 októbere óta. 1980-ban költöztem a településre, azóta itt élek a családommal. Már szorosabb kötődésem van Sajóládhoz, mint szülőfalumhoz.

Tovább »

Hirdetmények

 

Egészségügy

 

Szolgáltatások

 

Kereskedelmi egységek

 

Sajóládi piac

      
 • Elérhetőségek

Jelentkezni a helyszínen, vagy a Polgármesteri Hivatalban lehet:

 

  • Piac helyszíne:

Cím:

   3572, Sajólád, Fráter György u. 2. (Templom mögött)


Műszaki részlegvezető:

   Varga Norbert


Elérhetősége:
Telefon:

   06-46/900-053


Mobil:

   06-70/459-17-08


Nyitvatartás:

   Hétfő – Péntek: 7:30 – 14:30


E-mail:

   varga.norbert@sajolad.hu, karbantarto@sajolad.hu

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 • A Piac működési rendje, házirendje:

A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. /III.13./ Korm. Rendelet 6.§./1/ bekezdése, valamint Sajólád községi Önkormányzat 7/2010. /V.26./ sz. rendelete értelmében a Sajólád, Fráter György u. 2.sz. alatt található Sajóládi Piac működési rendjét és házirendjét az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg:

   1. A működési rendben foglalt szabályok betartása a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.
   2. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott napijegy vagy bérleti szerződés alapján szabad árusítani. A napijegy másra nem ruházható át. A bérlő vagy helyhasználó az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására bérlői, vagy helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
   3. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy bérleti szerződése /vagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja fel/ azonnal köteles elhagyni a piac területét.
   4. A napi helyhasználatért az elfoglalt  terület után az árusítás megkezdésekor a napijegyet készpénzben kell megfizetni.
   5.  Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet, vagy asztalt több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.
   6. A helyhasználók a számukra kijelölt terület vagy asztal használatára a piac nyitásától a piac zárásig jogosultak.
   7. A bérlő a bérleményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése esetén, illetve ha az üzemeltető vagy annak megbízottja felszólítása ellenére a bérlő tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a bérleti jog megvonásra kerül.
   8. A bérlő által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, valamint a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére és veszélyére visszaállítani.
   9. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.
   10. Nagybani /viszonteladók részére történő/ árusítás a piac területén nem folytatható.
   11. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.

Az üzemeltető a vásárló külön kérésére, a piac területén elhelyezett mérleggel  /ellenőrző mérleg/ lehetőséget biztosít a megvásárolt áru súlyának ellenőrzésére.

   1. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Élő vágóbaromfi, nyúl és hal, valamint vágott baromfi és jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságoknak történő előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
   2. Az üzemeltető képviselője árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltat, és a romlottnak  tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, ezt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti és erről jegyzőkönyvet készít.
   3. Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását.
   4. Élelmiszerárusítással – a mezőgazdasági kistermelők kivételével – csak olyan személy foglalkozhat, aki a külön jogszabályban foglalt személyi higiénés vizsgálat szerinti alkalmasságát igazolni tudja. E személyek, továbbá a tejet, tejterméket és vágott  baromfit árusító kistermelők kötelesek munka közben e célra rendszeresített védőruhát és hajvédőt viselni.
   5. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót /permetezési napló/ bemutatni és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.
   6. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó/bérlő feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól/bérlőtől megőrzésre átvette.
   7. A piac területén az áruszállítás csak kézikocsival, illetve kézi erővel történhet.
   8. A helyhasználó/bérlő köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A piaci szeméttároló edényekben és helyiségben kizárólag a piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.
   9. A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, az üzemeltető erre vonatkozó kikötése esetén eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.
   10. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
   11. Az üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági /tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb./ előirások betartását.
   12. A piaci működési rend, házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati/bérleti engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.
   13. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.
   14. A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását a Polgármesteri Hivatal jegyzője, illetve az általa felhatalmazott ügyintéző is jogosult ellenőrizni.
   15. A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.
   16. Tilos a piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.

 

A Piac nyitvatartása

Hétfő: 5:00-15:00
Kedd: 5:00-15:00
Szerda: 5:00-17:00
Csütörtök: 5:00-14:00
Péntek: 5:00-14:00
Szombat: 5:00-14:00
Vasárnap: Zárva

Helyhasználati díjak

Napijegy: 200 HUF/nap/áfával/
Havi helyhasználati díjak: 3000 HUF/hó/áfával

Parkolási díjak

 

   • Tehergépkocsi  2,5 t-ig: 250 HUF/nap
   • Személygépkocsi: 150 HUF/nap
   • Személygépkocsi utánfutóval: 250 ft/nap

 

 • A helyi piac működési rendjéről szóló rendelet (7/2010. (V.26.))

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE

A helyi piac működési rendjéről

 

Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi CXV. Törvény 16.§. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. /III.13./ Kormányrendelet szabályaira – a következő rendeletet alkotja.

I.

Bevezető rendelkezések

1.§.

/1/ A rendelet hatálya Sajólád községi Önkormányzat közigazgatási területén tartott piacra, valamint a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, továbbá a piac területén tartózkodókra terjed ki.

/2/ A községi piac elsősorban élelmiszerpiac, a szabadhelyek függvényében lehetőség van használt iparcikk és ruházati termékek árusítására is.

/3/ Külön engedélyezett alkalmi vásár kivételével árusítás csak a községi piacon történhet.

II.

Általános rendelkezések

2.§.

/1/ A községi piacot a helyi önkormányzat üzemelteti.

/2/ Az üzemeltető feladata:

a/ biztosítja a piac rendjét, az árusítás zavartalanságát,

b/ kijelöli az árusítóhelyeket, gondoskodik a helyiségek hasznosításáról, beszedi a helypénzeket, a bérleti és egyéb jogcímen meghatározott díjakat,

c/ megteszi a piacok rendjére vonatkozó jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket.

d/ Az üzemeltető jogosult a piac területén lévő helyiségeket bérbe adni.

e/ Tájékoztatja a piac működési rendjéről, a nyitva tartásról a lakosságot

f/ A nyitvatartási időn túl a piac területét az üzemeltetőnek zárva kell tartani.

/3/ Piacon csak olyan növényi és állati eredetű terméket szabad forgalomba hozni, amely emberi fogyasztásra nem ártalmas, és megfelel a mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi, élelmezés-egészségügyi előírásoknak.

/4/ A piacon nem hozhatók forgalomba olyan termékek, amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. A piacon forgalomba nem hozható termékekről hirdetményben kell az árusokat és a vásárlókat tájékoztatni és jól látható helyen ki kell függeszteni.

III.

Helyhasználat engedélyezése, helyfoglalás

3.§.

/1/ A piacon az árusítók és szolgáltatók helyét – közegészségügyi szempontok figyelembe vételével – az üzemeltető jelöli ki.

/2/ A piacon csak a helyhasználati díj megfizetése mellett a kijelölt helyen szabad árusítani.

A használati díj beszedéséről az üzemeltető gondoskodik.

/3/ A piac üzemeltetője az elárusító helyeket bérbeadás útján is hasznosíthatja. A tartósan lekötött árusító helyre bérleti szerződést kell kötni. Az árusítóhelyek napi, illetve havi időtartamra vehetők igénybe.

/4/ A napi helyhasználatra kijelölt terület igénybe vételére a helyhasználó jegy megváltásával szerez jogosultságot. A helyjegyet az árusítás egész ideje alatt meg kell őrizni, ellenőrzéskor bemutatni. Az elveszett helyjegy csak újabb jegy vásárlásával pótolható.

/5/ Az egy alkalomra alkalmas helyjegy esetében az árusítóhely – ha azt a helyhasználó az árusítást befejezte és elhagyta – többször is kiadható.

/6/ Üzemeltető csak a piac befogadóképességéig tud helyet biztosítani az árusításhoz.

/7/ A napi nyitva tartást, a helypénz megállapítását a piac működési rendje, házirendje tartalmazza.

A piacon munkaszüneti napokon túlmenően január 1. március 15. Húsvét vasárnap-hétfő, Május 1. Pünkösd vasárnap-hétfő, augusztus 20. október 23. december 24-26. zárva tart, november 1-én kegyeleti cikkek árusítása engedélyezett.

IV.

Az árusítás rendje

4.§.

/1/ Az üzemeltető köteles a piac tisztaságát a nyitva tartás időtartama alatt folyamatosan biztosítani, zárás után naponta általános takarításról gondoskodni.

/2/ Az üzemeltető köteles gondoskodni a piac ivóvíz minőségű, megfelelő mennyiségű vízellátásáról, kézmosási lehetőség biztosításáról, a vízvételi helyek folyamatos karbantartásáról.

/3/ A bérbevett árusításra kijelölt helyet a nyitást megelőzően egy órával lehet elfoglalni. A nyitást követő egy órával el nem foglalt helyet az üzemeltető szabadon értékesítheti.

/4/ A piac területén a nagyobb mennyiségű eladásra kínált árut az árusító pultokhoz csak kézikocsikkal lehet beszállítani. A kézikocsi az árusítás területén csak az áru ki- és berakodása ideje alatt tartózkodhat. A szállítójárművek /gépjárművek/ csak a parkolóhelyen tartózkodhatnak.

/5/ Az árusító az általa okozott kárért, balesetért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.

/6/ A piacon a forgalomba hozott termékeket, a jogszabályokban foglaltakat, mint például közegészségügyi, közbiztonsági, az állategészségügyi, környezetvédelmi szabályokat be kell tartani. A hatósági joggal felruházott piacfelügyelő, és az ellenőrzésre jogosult más hatóságok a piacot folyamatosan ellenőrzik. A hatósági ellenőrzésen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell alkalmazni.

/7/ Az árusítást végző személy a bérelt területen kívül máshol nem árusíthat, árut, göngyöleget nem rakhat le.

/8/ A piac közlekedési rendjének és tisztaságának fenntartása az üzemeltető feladata.

/9/ A helyhasználó az árusítóhelyen köteles a keletkezett szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt és befejeztével összetakarítani, a kijelölt tárolóba elhelyezni.

/10/ Az árusítók a termékek forgalomba hozatalához szükséges hatósági engedélyeket, igazolásokat, bizonylatokat ellenőrzéskor kötelesek bemutatni. Az áru eredetéről, minőségéről, mennyiségéről és áráról az ellenőrzésre jogosultaknak kötelesek felvilágosítást adni. Az áru eredetét az erre alkalmas okirattal kell bizonyítani.

V.

Rendészeti szabályok

5.§.

/1/ A piac területén az építményeket, más létesítményeket, a fákat, a növényzetet, valamint az útburkolatot rongálni tilos.

/2/ A piac területén a forgalmat akadályozni tilos.

/3/ A piac területén tüzet rakni, nyílt lángot használni szigorúan tilos, a tűzrendészeti rendelkezések betartása mindenkire nézve kötelező.

/4/ Hálózati elektromos áramot igénylő eszközökhöz csak az erre a célra az üzemeltető által kiépített áramvételi helyről a biztonsági követelményeknek megfelelő eszközökkel lehet áramot vételezni.

/5/ Tilos a vásár, piac területén botrányos magatartást tanúsítani.

VI.

Szabálysértés

6.§.

Aki e rendelet 5.§-ában foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

VII.

Záró rendelkezések

7.§.

/1/ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvényben, valamint A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.

/III.13./ sz. Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

/2/ E rendelet 2010. június 1-én lép hatályba.

 

k.m.f.

 

Kissné Klusóczki Katalin sk.                                                                                    Pozbai Zoltán sk.

Jegyző                                                                                                                         polgármester

Vissza